Településtörténet

A falu története

Tiszasüly község Jász-Nagykun-Szolnok megye északi határán fekszik, a Tisza jobb partján, Szolnoktól mintegy 40 km-re. A község története a XIV. századig (1311) követhető vissza. A műemlék római katolikus templom szentélye talán még korábbi eredetű is lehet. A település határában lévő Éhhalom területén honfoglalás kori kettős sírt találtak, amelyben egy férfi és egy nő holtteste feküdt. Mindkettőjük koponyája lékelve volt, amelyet túl éltek. A becsontosodás ma is látható a koponyákon. A lelet a szolnoki múzeumban látható.

madar2arpad001

A falu lakossága a török időkben jelentősen lecsökkent. 1703-ban rác csapatok teljesen feldúlták, felégették a települést. 1872-ben nyerte vissza a falu az önállóságát. A nagy külterülettel rendelkező településen mindig a mezőgazdaság volt a meghatározó gazdasági tevékenység. A falu lélekszáma 1950-ig nőtt (3700 fő), majd fokozatosan csökkent, jelenleg 1600 körül van. 1950-ig működött a községben egy fűrészmalom, amely a Tiszán leúsztatott fenyőfát dolgozta fel.

Tiszasüly fatelep 1930

A községhez legközelebbi város Szolnok. A település körül igen sok mesterséges halastó található. Egyébként is jó horgász hely, hiszen északról a Tisza nyugatról a Jászsági Főcsatorna délről pedig a Tisza egyik holtága határolja. A község a Tisza-tótól délre (kb. 20 km) fekszik. A Tisza-gáton aszfaltozott kerékpár út vezet odáig. Sok házat vásároltak a faluban üdülő céljából. A község lakhatóságát szolgálja az útalapok építése, a telefon-, a gáz-, a szennyvízcsatorna hálózatának kiépítettsége.

A község határában bányásszák a híres kolopi gyógyiszapot. Ez az iszap a főváros fürdőiben Szent-Gellért gyógyiszap néven kerül felhasználásra. A műemlék római katolikus templom felújítása és restaurálása folyamatban van.

Évszámokban

1311: Egy egyházi dézsmaösszeírás említi a települést először Sw, Swl, Swlh néven. Ebben az időszakban, a XIV. század elején a falu és környéke egy nógrádi nemes, bizonyos Fogarasi Gergelyé volt, aki fiú utód híján két lányára, Erzsébetre és Amáliára örökíti sülyi birtokait.

1325: A falu Tiszaroffal együtt az Aba nemzetségbeli Kompolthy András, fia Péter, fia István birtokába kerül 1250 aranyforint ellenében. Innentől kezdve Tiszasüly a XVI. század elejéig a Kompolthyak birtokában marad.

1480-1490: A tiszasülyi templom szentélyének gótikus kibővítése. A befejezés évszáma a templom boltozatának zárókövében olvasható.

1510. március 23.: A Kompolthyakkal rokon Országh Kristóf birtokába kerül a falu. A bátyja, gróf Országh Ferenc hősként hal meg a mohácsi csatában.

1552: Szolnok várának eleste után III. Ahmed pasa seregei a környező kisfalvakkal együtt Tiszasülyt is feldúlják, a népesség erősen megcsappan.Tiszaroffal együtt a hatvani szandzsákhoz csatolják.

1569: II. Miksa, német-római császár és magyar király – török engedésre[pontosabban?] – Tiszasülyt Roffal együtt enyingi Török Ferenc siroki és oroszlánkői birtokaihoz csatoltatja.

1602-1611: Tiszasüly népessége gyarapodik.

1642: Tiszasüly és Roff a Bessenyei család birtoka 1653: Tiszasüly és Roff a Gócza család birtoka. Süly népessége tovább gyarapodik: 312fő

1680: Almássy János és grófi családja alispánként, valamint a török hűbéreseként kormányozza a két falut.

1693: Tiszasüly a Dorogfy család birtokába kerül

1698: A hevesi Almássy családból származó gr. Almássy János birtokokat vásárol Tiszasüly határában.

1703-1706: A Marosmelléki szerbek, majd később Rabutin császári csapatai feldúlják és elpusztítják a környező falvakkal együtt Tiszasülyt is.

1708-1711: Tiszasüly és Roff újra benépesül

1709: gr. Almássy János fia, gr. Almássy István beházasodik az ugyanekkor Tiszaroffra betelepülő Hellebronth családba

1711: Az Almássy és a Hellebronth család szorosabbra fűzi a kapcsolatait és egyfajta szövetség jön létre

1730: Tiszasüly szinte teljesen elnéptelenedik, majd ezután Kőtelek pusztája lesz. Innentől Pusztasülynek nevezik.

1761: Pusztasüly újra benépesül

1840-es évek: A tiszasülyi(pusztasülyi)templom teljes körű átépítése, a középkori formája alig lesz észrevehető.

1846: Pusztasüly és Kőtelek között megkezdődnek a Tiszaszabályozási munkálatok

1872. március 5.: Pusztasüly elszakad Kőtelektől és Tiszasüly néven hivatalosan is önálló községgé alakul

1877-1878: Megalakul a Sajfoki Belvízszabályozási Társulat(az SBT) és Tiszasülytől északra, a Hanyi csatorna zsilipje mellett felépíti az ország első belvízátemelő szivattyútelepét, amit Angliából hozatott gőzgépekkel üzemeltetnek.

1878-1905: A gátépítések szabályosan kettévágják Tiszasülyt, mivel számos ház a hullámtérbe kerül

1879, 1888, 1895:Nevezetes árvizek vonulnak le a Tiszán

1892-1893: Tiszasülytől délre, Végess Sándor birtokán, a Kolopfürdőn rádiumtartalmú gyógyiszapra bukkannak

1902: Felépül az első gőzmalom Tiszasülyön, azon a helyen, ahol korábban kézi fűrészelésű fatelep működött

1905: A gátépítések befejezése, a gátak belső oldalát téglával kövezik ki

1906-1907: Cselédsztrájk a tiszasülyi Breuer Ignác féle birtokon

1914-1918: Az első világháborúban 66-an halnak meg a falu népességéből.

1919. március 22.: A Tanácsköztársaság kikiáltását követő napon Tiszasülyön is megalakul a községi direktórium

1919. július 5.: Tiszasüly határában minden 100 holdnál nagyobb földbirtokot államosítanak

1922-1923: A tiszasülyi gőzmalmot 4 gőzfűrésszel kibővítik, majd megalakul a Grossman Árpád által alapított Tiszasülyi Gőzfűrész RT., amely Kárpátokból a Tiszán leúsztatott fenyőfák feldolgozását végezte. A Grossmanok 1944-ig voltak az RT. tulajdonosai.

1932: Kőtelki kommunista agitáció Tiszasülyön

1940. március: Óriási jeges árvíz vonul le a Tiszán, amely Sülyön a templomnál kis híján majdnem áttöri a gátat

1941: Több száz férfit soroznak be a lakosságból a Magyar Királyi Honvédségbe, akiket később a keleti frontra visznek ki.

Tiszasüly képeslap 1943

1944. tavasza: Angol szövetségi repülőgépek bombázzák Tiszasülyt és a környező falvakat.

1944. október: A németek elhurcolják tiszasülyi zsidó családokat, közöttük a Grossman családot is

1944. november 12.: Kőtelek felől az előrenyomuló szovjet csapatok Konyev marsall vezetésével megszállják Tiszasülyt.

1944 január 22.: A kommunista pártszervezet megalakul Sülyön

1944 március 31.: Tiszasüly határában összesen 7502 kat. hold földet osztanak ki, majd megkezdődik a kuláktalanítás

Tiszasüly ház 19451948: Tiszasülyön kiépítik a villanyhálózatot.

1949. március 1.: Felszámolják és megszűnik a Tiszasülyi Gőzfűrész RT. A gőzmalmot lebontják és a fűrésztelep helyén megalakul a helyi Állami Gazdaság. A falu határában megkezdődnek a rizsföldek telepítése

1949. augusztus: Megalakul az első tiszasülyi termelő szövetkezet, a Vörös Csillag TSZ A Rákosi féle padlássöprések korszaka

1949: Felépül Tiszasüly határában a betonelemgyár, amely a rizsföldekre vezető öntözőcsatornákhoz gyártott műtárgyakat.

1950 október 26.: Megalakul a Tiszasülyi Községi Tanács

1953-1964: A Tiszasülyi Állami Gazdaság virágkora. Ekkorra már Közép-Európa egyik legnagyobb rizstermelő gazdaságává fejlődik.

1960-1964: A római katolikus templomot restaurálják, középkori részeit helyreállítják 1961. március: Tiszasülyön megalakul a Lenin és a Rákóczi TSZ

Tiszasüly képeslap 1963 Tiszasüly csapat 1963

1961 december: A Lenin és a Rákóczi TSZ összevonásából létrejön a Béke-Barátság MGTSZ

1964-1965: A faluban létrejön a vízműtelep és kiépítik eternit csövekből az első ivóvízvezeték hálózatot

1988-1989: Az Állami Gazdaságot és a TSZ-t a rendszerváltás idején magánosítják, a főbb eszközöket eladják

1990 nyarán: Ahogy a környező falvakban, Tiszasülyön is megszűnik a a községi tanács és megalakul az önkormányzat és polgármestert választanak

1992 június-augusztus: A Tiszaparti kompig kiépül a Tiszasülyt Tiszaroffal összekötő kétsávos aszfaltút

1995 november-1996. nyara: Tiszasülyön kiépül a szennyvíz-, a gáz- és a telefonkábel hálózat

2000 március-május: Az évszázad legnagyobb árvize vonul le a Tiszán. Tiszasülynél 10,82m-rel tetőzik

2001 május: A római katolikus templom felújítása, a hajó és a torony tetőzetét kicserélik és a belső teret újrafestik

2001 nyara: Az előző évi nagy árvízben megrongálódott gátszakaszokat kijavítják és a gátat megmagasítják

Népcsoportok

2001-ben a település lakosságának 95%-a magyar, 5%-a cigány nemzetiségűnek vallotta magát.

Nevezetességei

Tiszasüly határában, a besenyszögi út melletti szántóföldön található az Éhhalom nevű kiemelkedés, domb, ahol az 1960-as években népvándorlás kori sírok-at tártak fel.
A talált leletek kiállítva a szolnoki Damjanich múzeumban láthatók.
A Kiséri út menti házak mögött, közvetlenül a Tiszagát mellett található a falu középkori eredetű műemlék temploma.

Valószínűleg már az Árpád-korban is állhatott itt egy szerény kis templom. A mostani templom hajóját a 14. században építették. A 15. század folyamán a szentélyét is kibővítették és gótikus stílusban fejezték be 1490-ben. A templomhoz a déli oldalon egy tornyot is építettek és a középkorban itt volt az eredeti bejárat. Ez a torony és a templom a 16. századi török megszállás folyamán pusztulásnak indult. A hódoltság alatt a hívek már jóformán csak a szentélyt használták, hiszen lényegében csak ez maradt meg teljes épségében a török kiűzése után. A Rákóczi szabadságharcot követő békésebb évtizedekben a hajó beomlott boltozatát egy ún. csehsüveg boltozattal pótolták. A déli oldalon még megmaradt a középkori bejárati torony omladozó csonkja. Ezt az 1840-es években végzett teljes körű átépítések alkalmával teljesen lebontották, ahogy a szentély eredeti támpilléreit is. A szentélyt a hajó magasságára falazták fel, a középkori gótikus ablakokat kiütötték és helyükre egyenes záródású ill. szegmensíves ablakokat építettek be. A hajóhoz a templom nyugati oldalán téglából klasszicista-empire stílusú tornyot emeltek és itt nyitottak új bejáratot a templomba, míg az eredeti középkori bejáratot befalazták. Ebben az időben épült a kórus és az orgona is. A II. világháborút követően a templomot az 1960-as években restaurálták, ám nem teljes körűen. Visszaállították eredeti helyükre a gótikus ablakokat és a szentély lebontott támpilléreit is újakkal pótolták, hiszen azok szerkezetileg is nagyon fontosak. Legutóbb 2001-ben végeztek a templomon felújítást: Kicserélték a tetőzetet szürkepaláról hódfarkú cserépre, a torony rézlemezborítást kapott. Emellett a tetőzetet tartó szarufákat is kicserélték. A belső teret újrafestették, a falakon évszázados vakolat-bekercolásokat tártak fel, valamint a templom padozatait is újakra cserélték, amelyek harmonikusan illeszkednek a gótikus hangulatú térbe.

Forrás:

Wikipédia

 

Comments are closed.