Tiszasüly Idősek Klubja

Tiszasüly Idősek Klubja

(5061 Tiszasüly, Kiséri út 20.)

Telephelyvezető: Kalmár Éva

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja hét település társulásával jött létre melynek egyik telephelye a tiszasülyi Idősek Klubja.

A szolgálatok szakmailag önálló, egymással mellérendeltségi viszonyban lévő szervezeti egységekben látják el a feladatokat, Besenyszög látja el a szakmai központ feladatait.

A tiszasülyi telephelyen a következő szolgáltatások segítik a lakosságot:

Szociális alapszolgáltatások keretein belül:

 • tanyagondnoki szolgáltatás
 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • családsegítés
 • nappali ellátás ( idősek klubja)
 • szenvedélybetegek közösségi ellátása

 Tanyagondnoki szolgáltatás

Célja a tanyasi életmódból adódó hátrányok csökkentése, a különböző intézmények, szolgáltatások (pl. iskola, óvoda, bolt, családsegítő, stb.) hiányából fakadó problémák enyhítése, alapvető egyéni és közösségi szükségletek kielégítése.

Feladatai:                                             

 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás,
 • helyi igények felmérése és közvetítése az önkormányzat felé,
 • művelődési, szabadidős tevékenységek szervezése, illetve segítése,
 • egyéb lakossági szolgáltatások nyújtása (esetenként bevásárló utak szervezése, táp- és terménybeszerzés, stb.).

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

Étkeztetés

-Étkeztetésben részesülhet az a szociálisan rászorult személy, aki a napi egyszeri meleg ételt önmaga, vagy eltartottja részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.

A szociálisan rászorulók részére az intézmény a főzőkonyháról napi egyszeri meleg ételt biztosít. Az étkeztetést igénybevevő az ételt  személyesen elviheti, valamint kérheti a lakására szállítást.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően a lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodnak azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

Azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.

Azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, ill. bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

A szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének, és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújt az intézmény a kliens állapotának megfelelően.

Szociális segítés keretében biztosítjuk:

Ÿ a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

Ÿ a háztartási tevékenységben való közreműködést,

Ÿ segítségnyújtást a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,

Ÿ szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítjuk:

Ÿ segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását az ellátottakkal,

Ÿ a gondozási és ápolási feladatok ellátását,

Ÿ a szociális segítés keretében végzett feladatokat.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonában élő, egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászoruló, a segélyhívó készülők használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, ill. pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

 1. 65 év feletti egyedül élő személy,
 2. súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, aki egyedül él,
 3. a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Családsegítés

A családsegítés feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, ill. szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

A családsegítés feladata az életvezetési problémákkal, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, ill. krízishelyzetbe került családok, és személyek ellátása. Az ellátás célja a családok életvezetési képességének megőrzése, a krízishelyzet megszüntetése, ill. preventív ellátások biztosítása.

A családsegítés keretében nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz

Feladatai:

Ÿ szociális és egyéb információs adatok gyűjtése az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében,

Ÿ szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,

Ÿ az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,

Ÿ családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, ill. konfliktusok megoldásának elősegítése.

Idősek Klubja

Olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Az idősek klubja az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.

Az idősek klubjában nyújtott gondozás összetett tevékenység, melynek célja és feladata a hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények között, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi és higiénés viszonyainak javítása.

Szenvedélybetegek közösségi ellátása

A közösségi ellátások során a pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozása, rehabilitációja a saját otthonukban történik.

A közösségi ellátások keretében biztosítani kell:

 1. a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
 2. b) a meglévő képességek megtartását, ill. fejlesztését,
 3. c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
 4. d) a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
 5. e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
 6. f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

Az ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, ill. lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.

Az intézmény együttműködik:

 • más szociális ellátást nyújtó intézményekkel (idősek otthona, idősek klubja, egyesített szoc. intézmény stb.),
 • védőnői szolgálattal,
 • egészségügyi szervekkel (kórház, háziorvos, pszichiátriai gondozó, addiktológiai gondozó, gyermekorvos, otthonápolási szolgálat),
 • oktatási intézményekkel (iskola, óvoda, pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó),
 • gyámhivatal,
 • pártfogói felügyelet,
 • módszertani szolgálatok,
 • munkaügyi központ,
 • települések önkormányzata,
 • TEGYESZ,
 • ORSZI szakértői bizottsága,
 • jegyző,
 • polgármesteri hivatalok szociális osztálya,
 • gyógypedagógiai, nevelési szolgálatok,
 • fogyatékos személyeket segítő, érdekvédelmi szervezetek,
 • civil szervezetek, egyesületek, érdekvédelmi szervezetek,
 • ellátottjogi képviselő,
 • Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács tagjaival,
 • Szolnoki Kistérség Irodájával

Comments are closed.