Szervezeti és Működési Szabályzat

Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha   

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az SZMSZ célja:A szabályozás célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének alapelveit, belső rendjét, kapcsolatait,és ezzel a Nevelési Program céljainak, feladatainak megvalósítását szabályozza és segítse.

 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesítése, a szülők, a gyermekek, a pedagógusok közötti kapcsolat erősítése érdekében a Vackor Óvoda nevelőtestülete a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC.Törvény 70.§(2)bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A 363/2012.(XII.17.)  Korm. rendelete módosította az Óvodai nevelés országos alapprogramját.

 Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok továbbá:

 -1993.évi LXXIX.törvény a közoktatásról

-20/2012.(VIII.31)EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

-1992.évi XXXIII.törvény a közalkalmazottak jogállásáról

-326/2013.(VIII.30)Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény köznevelési intézményekben való végrehajtásáról

-229/2012.(VIII.28.)Korm.rendelet a Nemzeti Köznevelési törvény végrehajtásáról

-2012.évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

-1997.évi XXXI.törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

-2003.évi CXXV.törvény az egyenlő bánásmódról, és az esélyegyenlőség előmozdításáról

-2011.évi CXC.törvény 4.§ 25 pontja 1 melléklete a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről

-1993.évi XCIII.törvény a munkavédelemről

-1999.évi XLII.a nemdohányzók védelméről

Az SZMSZ időbeli hatálya: a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.Módosításra akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

 Az SZMSZ személyi hatálya: kiterjed

– az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.

-Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.

-A szülőkre, azokon a területeken, ahol érintettek.

-az óvodába járó gyerekek közösségére

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:

-az óvoda területére

-az óvoda által szervezett-a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó-óvodán kívüli programokra.

Az SZMSZ nyilvános dokumentum, amelynek közzétételéről az intézmény vezetője gondoskodik.

Az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program megtekinthetők az intézmény területén kijelölt helyeken(óvónői szoba)Tájékoztatás adható a Szülői értekezletek alkalmával.A dokumentumok az intézmény területéről nem vihetők ki.

Szervezeti és Működési Szabályzat megtekintése: SZMSZ aktualizált, érvényes

Comments are closed.