VACKOR ÓVODA ÉS KONYHA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

Intézményünk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, a mi feladatunk az, hogy minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosítsunk.

Az egyéni bánásmód elvét alkalmazva csökkentjük a meglevő hátrányokat, nem adunk helyet semmiféle előítéletnek.

Óvodánk Néphagyományőrző Programjával, meglévő személyi, és tárgyi feltételekkel biztosítjuk a gyermekek fejlődését.

A családi nevelés elsődlegességét tiszteletben tartva folytatjuk a gyermek beszédének, szokásrendszerének alakítását, és nevelési programunkkal fejlesztjük az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket.

Az óvodai neveléshez a rendező elveket az Óvodai nevelés országos Alapprogramja fogalmazza meg.

A nevelési gyakorlatban a behatárolt fejlesztési tartalmakat a gyermekek között fennálló fejlődési különbségek figyelembevételével kell alkalmazni.

Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia az egyenlő hozzáférés biztosításával.

Az óvodai nevelési program elkészítésekor az Óvodai nevelés országos Alapprogramja mellett figyelembe kell venni a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is.

Az óvodában a nevelőtestület a szülőkkel egyetértésben gondoskodik az óvodás gyermekek optimális fejlesztéséről, a szabad vallásgyakorlásról.

A Helyi Nevelési Program megtekintése: A Tiszasülyi Vackor Óvoda HOP végig

Comments are closed.